برنامه ۱۷۲: گفتگو با مهرانگیز کار، حقوق دان و فعال فمینیست

در صد و هفتاد و دومین برنامه انجمن فرهنگی امید در پاریس، میزبان خانم مهر انگیز کار از امریکا بودیم. این برنامه با موضوع خشونت علیه زنان روز شنبه هجدهم ژوییه دو هزار و بیست برگزار شد.

مطالب مرتبط