برنامه ۱۳۳: زن در آثار حسین دولت‌آبادی؛ نشست گفتگو با حضور نویسنده

شصت و نهمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به موضوع «زن در آثار حسین دولت آبادی» اختصاص دارد. محمود دولت آبادی نویسنده ساکن فرانسه، آثار متعددی منتشر کرده که در برخی از آن‌ها شخصیت اصلی رمان یک زن است. آثاری مانند باد سرخ، ایستگاه باستیل و خون اژدها. شرکت در این نشست برای همه آزاد است. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

69

مطالب مرتبط