برنامه ۱۲۴: قومی‌گرایی و ناسیونالیسم؛ خردمندانه یا متعصبانه؟ 

انجمن فرهنگی امید شصت و چهارمین نشست گفتگوی خود را به موضوع زیر اختصاص داده است:

قومی‌گرایی و ناسیونالیسم در دنیای امروز؛ خردمندانه یا متعصبانه؟

برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

64

مطالب مرتبط