برنامه ۱۲۰: نشست گفتگو با موضوع: «خشونت؛ کجا و چگونه؟»

انجمن فرهنگی امید شصت و دومین نشست خود را به موضوع «خشونت» اختصاص داده است. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

goftegoo62

مطالب مرتبط