انجمن فرهنگی امید

TELEGRAM2 0

کانال تلگرام جدید انجمن فرهنگی امید

کانال قبلی تلگرام انجمن فرهنگی امید به دلیل مشکلات فنی از دسترس خارج شده است. برای پیگیری خبرهای انجمن و همچنین آخرین رویدادهای فرهنگی ایرانیان فرانسه می‌توانید از این پس از طریق کانال جدید...