مدیر بخش فرهنگی انجمن امید

fff

هانیه میرزایی

مدیر بخش فرهنگی انجمن امید

تحصیلات: دانشجوی دکترای فلسفه گرایش زیباشناسی

آدرس ایمیل رسمی در انجمن:

h.mirzaie@associationomid.fr

تلفن: 0753965374